Instagram

پنجشنبه، دی ۱۹

گرگ و میش


ساعت از چهار و نیم صبح رد شده و من هنوز بیدارم.صبح ساعت ده باید محل کار باشم که برگه ی ساب پر کنم و برنامه را بگیرم.جمعه تا 6 بعدازظهر سرکارم و شنبه امتحان سوم دانشگاه را می دهم . چیزی که توی ذهنم چیده بودم ، یک پنج شنبه ی پر انرژی بود که می شود ساعت ها درش درس خواند. چیزی که توی این حال با موهای پریشان و لم داده در تخت خواب در ذهنم شکل گرفته ، اما، پنج شنبه ای است بی حال و خواب آلود با اندک حسی برای درس خواندن.

هیچ نظری موجود نیست: